1 บทบัญญัติทั่วไป

Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» и определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных ООО «ТРИСКИРАН» (далее – Оператор).

 1. ผู้ประกอบการทำให้วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดและเงื่อนไขของกิจกรรมของพวกเขาสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์และพลเมืองในการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขารวมถึงการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่เป็นส่วนตัวและครอบครัว
 2. Настоящая политика Оператора в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) применяется ко всей информации, которую Оператор может получить о посетителях веб-сайта https://triskirun.ru.

2. Основные понятия, используемые в Политике

 1. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอัตโนมัติ - การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
 2. การปิดกั้นข้อมูลส่วนบุคคล - การสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว (ยกเว้นกรณีที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)
 3. Веб-сайт – совокупность графических и информационных материалов, а также программ для ЭВМ и баз данных, обеспечивающих их доступность в сети интернет по сетевому адресу https://triskirun.ru;
 4. ระบบสารสนเทศของข้อมูลส่วนบุคคล - ชุดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลและการตรวจสอบการประมวลผลของเทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการทางเทคนิค
 5. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ
 6. การประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคล - การดำเนินการใด ๆ (ผ่าตัด) หรือชุดของการกระทำ (การดำเนินงาน) ดำเนินการกับการใช้งานของอุปกรณ์อัตโนมัติหรือโดยไม่ต้องใช้วิธีการดังกล่าวกับข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งคอลเลกชัน, บันทึก, การสะสม, การจัดเก็บชี้แจง (update ดัดแปลง) สกัด ใช้บริการรถรับส่ง (การแพร่กระจายให้เข้าถึง) depersonalization บล็อกลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 7. Оператор – государственный орган, муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными;
 8. Персональные данные – любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому Пользователю веб-сайта https://triskirun.ru;
 9. Пользователь – любой посетитель веб-сайта https://triskirun.ru;
 10. Предоставление персональных данных – действия, направленные на раскрытие персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
 11. Распространение персональных данных – любые действия, направленные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц (передача персональных данных) или на ознакомление с персональными данными неограниченного круга лиц, в том числе обнародование персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях или предоставление доступа к персональным данным каким-либо иным способом;
 12. Трансграничная передача персональных данных – передача персональных данных на территорию иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому или иностранному юридическому лицу;
 13. Уничтожение персональных данных – любые действия, в результате которых персональные данные уничтожаются безвозвратно с невозможностью дальнейшего восстановления содержания персональных данных в информационной системе персональных данных и (или) результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных.

3. Оператор может обрабатывать следующие персональные данные Пользователя

 1. Фамилия, имя, отчество;
 2. Электронный адрес;
 3. Год, месяц, дата и место рождения;
 4. Фотографии;
 5. Также на сайте происходит сбор и обработка обезличенных данных о посетителях (в т.ч. файлов «cookie») с помощью сервисов интернет-статистики (Яндекс Метрика и Гугл Аналитика и других).
 6. Вышеперечисленные данные далее по тексту Политики объединены общим понятием Персональные данные.

4. Цели обработки персональных данных

 1. Цель обработки персональных данных Пользователя — информирование Пользователя посредством отправки электронных писем; предоставление доступа Пользователю к сервисам, информации и/или материалам, содержащимся на веб-сайте.
 2. Также Оператор имеет право направлять Пользователю уведомления о новых продуктах и услугах, специальных предложениях и различных событиях. Пользователь всегда может отказаться от получения информационных сообщений, направив Оператору письмо на адрес электронной почты contact@triskirun.ru с пометкой «Отказ от уведомлениях о новых продуктах и услугах и специальных предложениях».
 3. Обезличенные данные Пользователей, собираемые с помощью сервисов интернет-статистики, служат для сбора информации о действиях Пользователей на сайте, улучшения качества сайта и его содержания.

5 พื้นที่ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователя только в случае их заполнения и/или отправки Пользователем самостоятельно через специальные формы, расположенные на сайте https://triskirun.ru. Заполняя соответствующие формы и/или отправляя свои персональные данные Оператору, Пользователь выражает свое согласие с данной Политикой.
 2. Оператор обрабатывает обезличенные данные о Пользователе в случае, если это разрешено в настройках браузера Пользователя (включено сохранение файлов «cookie» и использование технологии JavaScript).

6. Порядок сбора, хранения, передачи и других видов обработки персональных данных

Безопасность персональных данных, которые обрабатываются Оператором, обеспечивается путем реализации правовых, организационных и технических мер, необходимых для выполнения в полном объеме требований действующего законодательства в области защиты персональных данных.

 1. Оператор обеспечивает сохранность персональных данных и принимает все возможные меры, исключающие доступ к персональным данным неуполномоченных лиц.
 2. Персональные данные Пользователя никогда, ни при каких условиях не будут переданы третьим лицам, за исключением случаев, связанных с исполнением действующего законодательства.
 3. В случае выявления неточностей в персональных данных, Пользователь может актуализировать их самостоятельно, путем направления Оператору уведомление на адрес электронной почты Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Актуализация персональных данных».
 4. Срок обработки персональных данных является неограниченным. Пользователь может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Оператору уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Оператора contact@triskirun.ru с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансграничная передача персональных данных

 1. Оператор до начала осуществления трансграничной передачи персональных данных обязан убедиться в том, что иностранным государством, на территорию которого предполагается осуществлять передачу персональных данных, обеспечивается надежная защита прав субъектов персональных данных.
 2. Трансграничная передача персональных данных на территории иностранных государств, не отвечающих вышеуказанным требованиям, может осуществляться только в случае наличия согласия в письменной форме субъекта персональных данных на трансграничную передачу его персональных данных и/или исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.

ฮิต บทบัญญัติสุดท้าย

 1. Пользователь может получить любые разъяснения по интересующим вопросам, касающимся обработки его персональных данных, обратившись к Оператору с помощью электронной почты contact@triskirun.ru.
 2. В данном документе будут отражены любые изменения политики обработки персональных данных Оператором. Политика действует бессрочно до замены ее новой версией.
 3. Актуальная версия Политики в свободном доступе расположена в сети Интернет по адресу https://triskirun.ru/policy/.